เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

senangkhanikhom

อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ม.12 บ้านหนองทับม้า ครั้งที่ 1

โดย admin เมื่อ 05/08/2022

5 ส.ค.65 กลุ่มงานเวชฯร่วมกับสภาองค์กรชุมชนชมผู้สูงอายุ ต.เสนางคนิคม อสม.ชุมชน2 อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ม.12 บ้านหนองทับม้า ครั้งที่ 1 โดยได้รับงบประมาณจาก สสส.ขอบคุณทีมวิทยากรจาก รพ. คุณสุกัญญา ขยันทำ นักโภชนาการ คุณรัตนพร เจริญรัตน์ กลุ่มงานทันตกรรม และ คุณดอกไม้ ศรีสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

แสดงความยินดีกับคุณกิ่งกมล พุทธบุญได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Best Practice

โดย admin เมื่อ 11/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิ่งกมล พุทธบุญได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Best Practice เรื่อง การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน20เครื่องในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

โดย admin เมื่อ 09/08/2022

นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 20 เครื่อง ในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม โดย ท่าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปให้บริการผู้ป่วยครับในนามโรงพยาบาลเสนางคนิคมขอขอบพระคุณทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

โดย admin เมื่อ 05/12/2021

วันนี้ (5 ธันวาคม 2564 ) เวลา 08.30 น . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรมพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประกาศ สำหรับท่านที่ต้องการผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK

โดย admin เมื่อ 09/12/2021

ประกาศ สำหรับท่านที่ต้องการผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ20 มีนาคม 2564

โดย admin เมื่อ 09/04/2021

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมร่วมกับ อสม.เภอเสนางคนิคม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ณ ตลาดสดอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ QA

โดย admin เมื่อ 07/04/2021

วันที่7เมษายน2564 เวลา08.00นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ QA ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ออกหน่วยปฐมพยาบาล การตรวจเลือกทหารกองเกิน

โดย admin เมื่อ 04/04/2021

วันที่ 4 เมษายน 2564เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล การตรวจเลือกทหารกองเกิน ณ หอ ประชุมที่ว่าการ อำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

งานสุขภาพจิตและยาเสพติดร่วมกับเยาวชนชุมชน1น้ำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

โดย admin เมื่อ 29/03/2021

วันที่29 มีนาคม2564 งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกับชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน1 หนองทับม้า ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนในภูมิภาค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กTO BE NUMBER ONE ต้นแบบ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตัวแทนชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน1 หนองทับม้านเดินทางไปประกวดTO BE NUMBER ONE ระดับภาค

โดย admin เมื่อ 28/03/2021

28 มีนาคม 2564 เวลา12.00น. ตัวแทนชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน1 หนองทับม้า นำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 หนองทับม้า/คณะครูนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคมเข้าพบ ท่านนายอำเภอเสนางคนิคมและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเสนางคนิคม เพื่อขอพรก่อนเดินทางไปประกวดและร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานชุมชน TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาค กลุ่มดีเด่น ที่จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รประเมินผลคำรับรองปฏิบัติราชการ(PA Ranking 1/2564)

โดย admin เมื่อ 10/03/2021

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ รอง นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เป็นประธาน ออกติดตามการประเมินผลคำรับรองปฏิบัติราชการ(PA Ranking 1/2564) คปสอ.เสนางคนิคม ณ รพ.เสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

โดย admin เมื่อ 05/03/2021

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตรวจประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็ก 2-15 ปี

โดย admin เมื่อ 04/03/2021

ตรวจประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็ก 2-15 ปี

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

โดย admin เมื่อ 25/02/2021

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกัน สสจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจสอบประเมินควบคุมภายในระบบ 5 มิติ โรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจสอบและประเมิน ประจำปี 2564

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับการติดตามการดำเนินงานจาก สสจ.อำนาจเจริญ การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

โดย admin เมื่อ 23/02/2021

23 กุมภาพันธ์2564 งานTO BE NUMBER ONE สสจ.อำนาจเจริญ ติดตามผลการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE อำเภอเสนางคนิคม ณ ห้องประชุมกรกฎ43 โรงพยาบาลเสนางคนิค

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ของ รพท.,รพช. และ สสอ ทุกแห่ง

โดย admin เมื่อ 22/02/2021

วันที่ 22 กพ.2564 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อจ. ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ของ รพท.,รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงาน PG เด็ก ของ รพท.,รพช. ทุกแห่ง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย จ.อำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

โดย admin เมื่อ 22/02/2021

วันที่ 22-23 ก.พ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับCUPเสนางคนิคม ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตามกิจกรรมให้บริการและตามตัวชี้วัดของหน่วยบริการในเขต

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ออกสำรวจร้านค้าร้านชำเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดย admin เมื่อ 19/02/2021

19 กุมภาพันธ์ 2564 ภญ.ยุพิน ศรีสุพรรณ และนางอำไพ มุธรรม นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอเสนางคินคม พร้อมด้วย อย.น้อยโรงเรียนเสนางคนิคม ออกสำรวจร้านค้าร้านชำเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสำรวจผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงตาม Black list จาก อย.

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมการดำเนินงาน FDA Guard Senangkhanikhom 2021

โดย admin เมื่อ 18/02/2021

18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมการดำเนินงาน FDA Guard Senangkhanikhom 2021 ชี้แจงการดำเนินงานและแผนในปี 2564 - RDU incommunity - FDA GUARD ประธานโดย นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ภาคีเครือข่าย รพ./รพ.สต./โรงเรียน/อบต/เทศบาล อำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ

โดย admin เมื่อ 17/02/2021

ในวันที่17กพ2564 เวลา08.00-12.00น.งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลเสนางคนิคมโดยนางเกศกนก นาสืบพยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากร โครงการอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วัดศรีใคร อำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ส่งทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สถารการณ์ ระบาด COVID 19 จังหวัดสมุทรสาคร

โดย admin เมื่อ 14/02/2021

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมื่องอำนาจเจริญ นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมพร้อมด้วยคณะทีมจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนร่วมงาน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ร่วมส่งทีมนักรบชุดขาวช่วยเหลือ สถารการณ์ ระบาด COVID 19 จังหวัดสมุทรสาคร ขออาราถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง คุ้มครองปกป้องทีมหมอ เภสัช พยาบาล EMT และ พขร ทั้ง 8 ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและแคล้วคลาดปลอดภัยปลอดโรค ตลอดการทำงาน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

การใช้appication การประเมินและดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 mental health check in

โดย admin เมื่อ 11/02/2021

11กุมพาพัธ์2564 งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมกับสสอ.เสนางคนิคม รณรงค์ การใช้appication การประเมินและดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 mental health check in ในกลุ่มอสม.เชี่ยวชาญงานสุขภาพจิตและสารเสพติดเพื่อใช้ในการประเมินภาวะเคลียด...ภาวะหมดไฟ..เสี่ยงฆ่าตัวตาย..ซึมเศร้า..และพลังใจ ในตนเองและบุคคลที่อยู่ในการดูแลของทีม อสม. เพื่อให้ได้รับการคัดกรองและเข้าถึงระบบบริการได้รวดเร็วและได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา กลุ่มเป้าหมาย อสม.ชุมชน1-3 ตำบลเสนางคนิคม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่12

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมซ้อมแผนรับสถานการณ์โควิด (covid-19)

โดย admin เมื่อ 13/01/2021

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ประชุมซักซ้อมแผนรับมือกรณีเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ป่วยต้องสงสัยหรือติดเชื้อ covid-19 ที่เขามารับบริการทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาราชการ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ซ่อมแผนระงับเหตุรุนแรงที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดย admin เมื่อ 26/11/2020

วันที่26พ.ย.2563 เวลา14.00น.โรงพยายาลเสนางคนิคมร่วมกับสภ.เสนางคนิคม ร่วมซ่อมแผนระงับเหตุรุนแรง ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมหาแนวทางลดอบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตรายระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564

โดย admin เมื่อ 18/11/2020

ันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประชุม คณะกรรมการศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลเสนางคนิคมโดยได้ทำ MOU กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการให้ รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก การทำ พรบ.รถจักรยานยนต์ ทุกคันในหมู่บ้าน การแก้ปัญหาจุดเสี่ยง การสอบสวนการตายจากอุบัติเหตุจราจร การควบคุมด่านชุมชนคุณภาพ. และการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจราจร ช่วง 7 วันอันตราย วันที่ 29 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา"

โดย admin เมื่อ 29/10/2020

นายปัณณธร เลิศเอกธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมพร้อมเจ้าหน้าที่จัด กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา"รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ลงพื้นที่ ควบคุมโรคไข้เลือดออก

โดย admin เมื่อ 15/06/2020

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลเสนางคนิคมนำโดย นายสัญญา อุสาหะวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ร่วมกับ อสม.ลงพื้นที่ ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 1 บ้านหนองทับม้า

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการลดอ้วนด้วย 4D

โดย admin เมื่อ 03/12/2020

วันระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเสนางคนิคมจัดโครงการลดอ้วนด้วย 4D เปลี่ยนวิถีด้วย Tailor made program ของกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ คปสอ.เสนางคนิคม ณ ห้องประชุม กรกฎ 43 โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรม.การพัฒนายกระดับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)หลักสูตร อสม.หมอประจำหมู่บ้าน

โดย admin เมื่อ 24/01/2020

อบรม.การพัฒนายกระดับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)หลักสูตร อสม.หมอประจำหมู่บ้าน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย admin เมื่อ 23/01/2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คปสอ.เสนางคนิคม นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และ สสอ. เสนางคนิคม นายทศพงศ์ บุญพุฒ ประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โรงพยาบาลเสนางคนิคม เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์

โดย admin เมื่อ 17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ วันที่ให้บริการ ทุกบ่ายวันอังคารสถานที่ ห้องตรวจคลินิกพิเศษ2( NCD) การบริการ ให้คำปรึกษา และส่งต่อเพื่อรับน้ำมันกัญชาหรือตำรับยาสุขไสยาสน์ ที่ รพ พนา ( รพ เสนางคนิคม ยังไม่มียา) สำหรับผู้ที่ข้อบ่งใช้ และไม่มีข้อห้ามใช้

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เปิดศูนย์อุบัติเหตุช่วงเทศการตอนรับปีใหม่ 2563

โดย admin เมื่อ 27/12/2019

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมเปิดศูนย์อุบัติเหตุช่วงเทศการตอนรับปีใหม่ 2563 โดยมีนายแพทย์ประภาส วีระพล สสจ.อำนาจเจริญเป็นประธาน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

โดย admin เมื่อ 14/01/2019

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกับเจ้าหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมออกให้ความรู้แก่ประชาขนในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจร่วมทั้งพูดคุยหาแนวทางในการดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและเฝ้าระวังโรคในชุม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โดย admin เมื่อ 08/11/2018

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 25261 งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมและเจ้าหน้าที่ รส.สต ในเขตอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เสนางคนิคมจัดอรบม อสม

โดย admin เมื่อ 20/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 คปสอ.เสนางคนิคมจัดอรบม อสม หมอประจำบ้านเขต สุขภาพที่ 10

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

โดย admin เมื่อ 13/10/2018

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับการเยี่ยมสำรวจเครือข่าย Stroke ของ สรพ

โดย adnin เมื่อ 03/09/2018

รับการเยี่ยมสำรวจเครือข่าย Stroke ของสรพ.โดย นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ และคณะเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตรวจร้านค้า ร้านชำ บ้านหนองคู ม. 3,7

โดย admin เมื่อ 09/05/2018

09.00-12.00 น. กลุ่มงานเภสัชฯ โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูและเครือข่าย อสม.ออกตรวจร้านค้า ร้านชำ บ้านหนองคู หมู่ 3,7

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ซ้อมรับอุบัติเหตุ ปี 2561

โดย admin เมื่อ 10/04/2018

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นการสร้างกระแสการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมด้วย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรม อสม.เพื่อป้อนยา DOTS ผู้ป่วยวัณโรค

โดย admin เมื่อ 24/04/2018

วันที่ 24 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลเสนางคนิคม จัดโครงการอบรม อสม.เพื่อป้อนยา DOTS ผู้ป่วยวัณโรค

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่้อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน

โดย admin เมื่อ 19/12/2017

โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่้อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน ในการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมกรกฎ 43 ของโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน

โดย admin เมื่อ 13/12/2017

โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่้อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน ในการประชุมคณุกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสนางคนิคมในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา13.30 น ณ ห้องประชุมกรกฎ 43 ของโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

โดย admin เมื่อ 01/12/2017

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 น.ส.พัชราภรณ์ ทองห่อ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบมาตรฐานงานสุขศึกษา เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานและมอบใบประกาศ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

โดย admin เมื่อ 09/11/2017

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์

โดย admin เมื่อ 09/10/2017

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เสนางคนิคม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดทำเป็นครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เข้าร่วมมหกรรม 3 ดี

โดย admin เมื่อ 11/10/2017

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนชาวตำบลนาสะอาดอำเภอเสนางคนิคม ร่วมจัดบูธนิทรรศการของดีเมืองเสนางข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์จะขยะรีไซเคิลครับ ตามนโยบาย "อำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน 3ดี คือ บ้านโคกสะอาด และบ้านนาสะอาด เข้ารับรางวัลใบประกาศณีบัตร และโล่รางวัลประเภท "คนดี" ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

โดย admin เมื่อ 12/10/2017

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต มีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมตักบาตรในเวลา 07.00 น. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหาร

โดย admin เมื่อ 29/09/2017

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.ไร่สีสุก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. เป็นต้น ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงไตรรงค์ ครบรอบ 100 ปี

โดย admin เมื่อ 28/09/2017

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเสนางฯ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

จัดกิจกรรมวันเภสัชกรโลก

โดย admin เมื่อ 25/09/2017

นายแพทย์ปกรณ์พล มงคลวงศ์ ร่วมกับเภสัชกร ในกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน ให้ความรู้ในการใช้ยาแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันเภสัชกรโลก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ตามโครงการพัฒนาฉลากยารูปภาพเพื่อลดปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับประเมินองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน

โดย admin เมื่อ 13/09/2017

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมรับการประเมินองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานจากคณะกรรมการประเมินศูนย์อนามัยที่ 10

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

โดย admin เมื่อ 19/09/2017

ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม นำโดยนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงเดือนตุลาคมถวายแด่ในหลวง ร.๙

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับใบรับรองโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL 2560

โดย admin เมื่อ 01/09/2017

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับใบรับรองคุณภาพการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL 2560 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 ณ สสจ.อำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2560

โดย admin เมื่อ 05/09/2017

ในวันที่ 5 ก.ย.60 โรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560 ณ ห้องประชุมกรกฎ 43

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี

โดย admin เมื่อ 25/08/2017

ในวันที่ 25 ส.ค.60 โรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและฃุมชน ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี ให้ได้รับการดูแลด้วยแม่ฮัก ตำบลเสนางคนิคม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกรกฎ43 #ฮักแพงเบิ่งแยงกัน #สโลแกน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรมโครงการร้านชำสีชาวปลอดยาและเครื่องสำอางค์อันตราย เขตเทศบาลตำบลสิริเสนางค์

โดย admin เมื่อ 31/08/2017

ในวันที่่ 31 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้ดำเนินการอบรมโครงการร้านชำสีชาวปลอดยาและเครื่องสำอางค์อันตราย โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ นำโดยท่านเดชา กาฬจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลสิริเสนางค์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ และนพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการ รพ.เสนางคนิคม กล่าวรายงานผลสำรวจร้านค้าร้านชำเพื่อมอบป้ายร้าน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมมอบนโยบายป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน

โดย admin เมื่อ 03/09/2017

กิจกรรมมอบนโยบายป้องกันเอดส์ในที่ทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายของโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

โดย admin เมื่อ 03/09/2017

ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปี 2560

โดย admin เมื่อ 25/08/2017

เตรียมการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อำเภอเสนางคนิคม รอบที่ 2 ประจำปี 2560 (Ranking)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับการประกวด MCH Board ระดับเขต

โดย admin เมื่อ 23/08/2017

23 ส.ค.2560 คปสอ.เสนางคนิคม เป็นตัวแทนจังหวัดรับการประกวด MCH Board ระดับเขต ณ ห้องประชุมกรกฎ43 รพ.เสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับประเมินรับรองตำบล Long Term Care

โดย admin เมื่อ 23/08/2017

รับประเมินรับรองตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care) และประกวดผู้สูงอายุ 80ปี และ90ปี สุขภาพฟันดี ณ ห้องประชุมกรกฎ43

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับประเมินคุณภาพงานเวชระเบียนRanking IM

โดย admin เมื่อ 03/08/2017

เมื่อวันที่ 3ส.ค.60 คปสอ.เสนางคนิคม นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาล และใน รพ.สต.สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมรับประเมินคุณภาพงานเวชระเบียน Ranking IM โดยทีมของ สสจ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมกรกฏ43

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green and Clean Hospital

โดย admin เมื่อ 17/08/2017

เมื่อวันที่ 17ส.ค.60 โรงพยาบาลเสนางคนิคม และ รพ.สต.หนองคล้า ร่วมรับประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green and Clean Hospital จากศูนยูอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรมโครงการป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน

โดย admin เมื่อ 10/08/2017

ด้วยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้จัดโครงการป้องกันโรคเอดส์ในสถานที่ทำงานขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมการอบรมและร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นแก่น้องๆเยาวชนแกนนำ

โดย admin เมื่อ 03/08/2017

กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นแก่น้องๆเยาวชนแกนนำ ในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ณ ห้องประชุมกรกฏ43 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ร่วมแสดงมุทิตาจิต ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน เราชาวสาสุข จังหวัดอำนาจเจริญ 2560

โดย admin เมื่อ 10/08/2017

คปสอ.เสนางคนิคม ร่วมแสดงมุทิตาจิต ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน เราชาวสาสุข จังหวัดอำนาจเจริญ 2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับรางวัล HAยาเสพติด

โดย admin เมื่อ 20/07/2017

โรงพยาบาลเสนางคนิคมผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (Re-accreditation) ปี 2560-2563 รับมอบกิตติกรรมประกาศจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ(องค์การมหาชน) (สรพ.)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับนิเทศงานวัณโรค

โดย admin เมื่อ 26/07/2017

งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นิเทศงานวัณโรค ณ โรงพยาบาลเสนางคนิคม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรกฏ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตักบาตรทำบุญครบรอบ 32 ปี

โดย admin เมื่อ 28/06/2017

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลเสนางคนิคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ 32 ปี ประจำปี2560 โดยมีท่านนายอำเภอเสนางคนิคม เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจจากสโมสรโรตารี่ภาค 3340

โดย admin เมื่อ 02/07/2017

สโมสรโรตารี่ภาค 3340 โดยสโมสรโรตารี่สากลภาค 3340 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ซึ่งมีพิธีมอบอยู่ที่อำเภอปทุมราชวงศา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับเสด็จผู้แทนพระองค์ บ้านศรีราชา ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม

โดย admin เมื่อ 28/06/2017

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 รับเสด็จผู้แทนพระองค์ บ้านศรีราชา ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คปสอ. เสนางคนิคม

โดย admin เมื่อ 26/05/2017

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คปสอ.เสนางคนิคม นายแพทย์ปกรณ์พล มงคลวงศ์เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฎิบัติการและบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ คปสอ.เสนางคนิคม โดยมีตัวแทนจาก สสอ. และ รพ.สต. 8 แห่ง เข้าร่วมฯ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3D ประจำเดือนมิถุนายน

โดย admin เมื่อ 01/06/2017

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 อำเภอเสนางคนิคมจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนิน คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB)

โดย admin เมื่อ 02/06/2017

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) อำเภอเสนางคนิคม นำโดย ท่านนายอำเภอ นายภูดิศ ชนะวรรณโณ สาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ นายทศพงษ์ บุณพุฒ และนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมประชุมขับเคลื่อนและขยายการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ : ก้าวย่างที่มั่นคง ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นผู้ร่วมอภิปราย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

โดย admin เมื่อ 22/05/2017

เมื่อวันที่22-23พฤษภาคม2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 นำโดย นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม เข้าร่วมรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2560 ทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ทีมService Plan แผนกอายุรศาสตร์ และโรคกระดูกและข้อ ออกเยี่ยมนิเทศติดตามการดำเนินงาน

โดย admin เมื่อ 22/05/2017

เมื่อวันที่22พฤษภาคม2560 ทีมService Plan แผนกอายุรศาสตร์ และโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมนิเทศติดตามการดำเนินงาน ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ต้อนรับนายอำเภอเสนางคนิคมคนใหม่ นายภูดิศ ชนะวรรณโณ

โดย admin เมื่อ 08/05/2017

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และคณะ ร่วมต้อนรับ นายภูดิศ ชนะวรรณโณ ซึ่งย้ายจากงานป้องกันจังหวัดพัทลุง มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเสนางคนิคมคนใหม่ เมื่อเวลา 12.00 น. ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลนาเวียง ในวันที่ 20 เมษายน 2560

โดย admin เมื่อ 20/04/2017

20เมษายน2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำนาจเจริญและบุคลากรภาครัฐ ประชาชนชาวอำเภอเสนางคนิคม ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วงศ์ ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care)

โดย admin เมื่อ 18/04/2017

ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care) แก่ผู้ดูแล/ อสม./ และเจ้าหน้าที่ โดยแม่ข่ายโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมกรกฎ 43 ในวันที่ 18 เมษายน 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

สงกรานต์โรงพยาบาลเสนางคนิคม 2560

โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันสุขภาพ เมื่อ 12/04/2017

ในวันที่ 12 มษายน 2560 ตั้งแต่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม นำโดย นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 สืบสาน วันปีใหม่ไทย โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ, กิจกรรมรดน้ำดำหัว และการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันของคณะเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

คณะกรรมการบริหาร คปสอ.เสนางคนิคม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดย admin เมื่อ 30/01/2017

คณะกรรมการบริหาร คปสอ.เสนางคนิคม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและต่อต้านคอร์รัปชั่นในการประชุม คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที

โดย admin เมื่อ 13/12/2016

โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีตรวจรักษาผู้ป่วยและถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพฯและได้รับพระกรุณาอย่างสูงมอบทุนพระราชทานแก่โรงพยาบาลเสนางค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กลุ่มงานทันตกรรมร่วมออกบูธงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2559

โดย admin เมื่อ 01/12/2016

กลุ่มงานทันตกรรมนำโดย ทพ.เจนวิชญ์ พิสุทธิพันธุ์วงศ์ ร่วมออกบูธงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2559

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ทำกิจกรรม 5 บริเวณโรงพยาบาลเสนางคนิคม

โดย admin เมื่อ 24/11/2016

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนงคนิคม นายแทพย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม นำเจ้าหน้าโรงพยาบาลเสนางคนิคมทำกิจกรรม 5ส บริเวณโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม พร้อมด้วยคณะร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โดย admin เมื่อ 22/11/2016

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ทีมบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาที่สนามหลวง

โดย admin เมื่อ 25/10/2016

ทีมบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาที่สนามหลวง

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ประธาน คปสอ.เสนางคนิคม นำคณะเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย admin เมื่อ 04/11/2016

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ประธาน คปสอ.เสนางคนิคม นำคณะเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ 1. เวลา 7.09 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป 2. เวลา 9.09 น. ถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 3. แจกโบว์ริบบิ้นสีดำแก่ผู้มารับบริการ 4. ทำโรงทานแจกอาหารแก่ผู้รับบริการ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559

โดย admin เมื่อ 01/11/2016

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559 ระหว่างวันที่1-7 พฤศจิกายน2559 โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรม"การปฐมพยาบาลทางใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้" โดยมอบหมายให้งานสุขภาพจิตและยาเสพติดกิจกรรมได้ให้สุขศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ประสบเหตุการณ์เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับพัดลมจากเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรังสี

โดย admin เมื่อ 14/10/2016

เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรังสี อำเภอเสนงคนิคม หลวงพ่อเพลิง ตะปะสีโร พร้อมคณะญาติโยมนำพัดลมติดเพดานและสายไฟติดตั้งมอบให้กับโรงพยาบาลเสนางคนิคมเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุลแด่ในหลวง

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รวมภาพกิจกรรมต้อนรับ - ส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โดย admin เมื่อ 01/10/2016

- วันที่ 1 ต.ค. เดินทางไปส่ง นพ.สสจ.ภาสกร ที่จังหวัดชัยภูมิครับ - วันที่ 2 ต.ค. ต้อนรับ นพ.สสจ.ท่านใหม่ นพ.ประภาส วีระพล ย้ายมาจากจังหวัดนครพนม - วันที่ 3 ต.ค. ส่ง รอง นพ.สสจ. นพ.บัญชา สรรพโส ไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ยโสธรครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฎิบัติการ District Health Board

โดย admin เมื่อ 01/09/2016

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ณ ห้องประชุมกรกฎ’๔๓ โรงพยาบาลเสนางคนิคม เวลา : 13.00 – 16.00 เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต โดยมีนายเมธีท ขุนศรี นายอำเภอเสนางคนิคม เป็นประธานคณะกรรมการ และอ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกำหนดประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10

โดย admin เมื่อ 16/06/2016

ท่านนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสารารณสุขเขต 10 ได้ลงตรวจราชการกรณีปกติรอบ 2 พื้นทีอำเภอเสนางคนิคมดูผลการดำเนินงาน คปสอ.เสนางคนิคม และเดีนเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลให้กำลัง ใจเจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติงานเสร็จแล้วลงเยี่ยม รพ.สต.ไร่สีสุก โดยมีนายอำเภอเสนางคนิคมร่วมตอนรับพร้อมท้งทีมผู้สูงอายุ ทีม อสม.และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ รพ.สต.ไร่สีสุก

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

บายศรีเจ้าหน้าที่ใหม่

โดย admin เมื่อ 31/05/2016

บายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่มาใหม่และเจ้าหน้าที่ย้ายและศึกษาต่อ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ซ้อมรับอุบัติเหตุ ปี 2559

โดย admin เมื่อ 06/04/2016

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซ้อมรับอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในวันสงกรานต์ ปี 2559

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รณรงค์ล้างส้วมปี 2559

โดย admin เมื่อ 01/04/2016

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นำเจ้าหน้าที่ล้างส้วม เพื่อเป็นการรณรงค์การล้างส้วม ในวันที่ 1 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ลงนามDHB

โดย admin เมื่อ 30/03/2016

วันที่ 30 มีนาคม 2559 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ร่วมกับท่านสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม ท่านปลัดอำเภอเสนางคนิคม ร่วมลงนามความร่วมมืออำเภอนำร่อง 73 อำเภอ DHB ภายใต้แนวคิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด

โดย admin เมื่อ 25/03/2016

วันที่ 25 มีนาคม 2559 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ประธานคปสอ.เสนางคนิคม นำคณะเจ้าหน้าที่รับการนิเทศงานสาธาร

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์สัญจร ปี2559

โดย admin เมื่อ 23/03/2016

ประขุมคณะกรรมการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และภาคีเครือข่ายป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.เสนางคนิคม ณ ห้องประชุมกรกฎ43 รพ.เสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

มหกรรมเดิน-วิ่ง เมืองเสนางค์

โดย admin เมื่อ 22/03/2016

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมมหกรรมเดิน-วิ่งเมืองเสนางค์ ซึ่งจัดขึ้นโดย คปสอ.เสนางคนิคม ร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ให้ประชาชนเมืองเสนางค์ สนใจเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ออกหน่วยพอ.สว.

โดย admin เมื่อ 18/02/2016

คปสอ.เสนางคนิคม ออกหน่วย พอ.สว. ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่โรงเรียนเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กีฬาภายในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

โดย admin เมื่อ 21/01/2016

กิจกรรมกีฬาสีโรงพยาบาลเสนางคนิคม เพื่อสร้างความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

คปสอ.เสนางคนิคม เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ภูเขาขาม

โดย admin เมื่อ 18/01/2016

วันที่ 18 มกราคม 2559 นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรมและคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.เสนางคนิคม ร่วมเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ภูเขาขาม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

แข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยจุดเกิดเหตุจากอุบัติเหตุ

โดย admin เมื่อ 14/01/2016

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยจุดเกิดเหตุจากอุบัติเหตุ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ทีมหมอครอบครัวมอบของขวัญปีใหม่

โดย admin เมื่อ 30/12/2015

ทีมหมอครอบครัว คปสอ.เสนางคนิคม นำโดยนพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ติดตามเยี่ยมบ้านและมอบยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ แก่ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน ผู้ป่วยระยะประคับประคองและ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เตรียม Re-accradit

โดย admin เมื่อ 10/10/2015

"โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน บริการแบบองค์รวม" รพ.เสนางคนิคม เตรียมพร้อมรับประเมิน Re-accradit วันที่ 19-20 พย. 58 นี้ครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN ลืออำนาจ

โดย admin เมื่อ 13/09/2015

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นพ.ปัญณธร เลิศเอกธรรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม รับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLN ลืออำนาจ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม

โดย admin เมื่อ 28/09/2015

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายแพทย์ปัญณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

คปสอ.เสนางคนิคม รับการประเมินควบคุมโรคเข้มแข็ง

โดย admin เมื่อ 20/08/2015

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 คปสอ.เสนางคนิคมนำโดยนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม และ นายทศพล บุญทศ สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม รับการประเมินอำเภอควบคุมโรคแข็มแข็ง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับทีมเยี่ยมติดตามแม่และเด็ก

โดย admin เมื่อ 25/06/2015

ต้อนรับกุมารแพทย์ สูติ-นรีแพทย์ และทีมเยี่ยมติดตามแม่และเด็กจาก รพ.อำนาจเจริญ ติดตามผลการดำเนินงานแม่และเด็ก รพ.เสนางคนิคมครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประกวด สสอ.ดีเด่นระดับเขต อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 24 มิ.ย. 58

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 24/06/2015

ประกวด สสอ.ดีเด่นระดับเขต อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 24 มิ.ย. 58

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

มหกรรมออกกำลังกาย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 29/05/2015

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 08.30 น. ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอเสนางคนิคม และนายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมเปิดงาน มหกรรมออกกำลังกาย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “อาหารสร้างสุข ออกกำลังกายตามวิถี อารมณ์ดีบ่โศกเศร้า ปลอดเหล้างานบุญ หนุนนำสิ่งแวดล้อม พร้อมใจภาคี” มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา ฟ้อนนกกาบบัว ตำบลโพนทอง รำวงย้อนยุค ตำบลไร่สีสุก บาสโล้บร็อก ตำบลหนองสามสี และมอบส้วมนั่งราบให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม ต้องขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุน จากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

สุขภาพจิต ภายใต้กระบวนการ DHS

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 21/05/2015

คปสอ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตลาดสดความรู้ สู่อำเภอสุขภาพจิตดี ภาคีเข้มแข็ง เสริมแรงประชาชน” ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔-๗ โดยนำเสนอเรื่อง “สุขภาพจิต ภายใต้กระบวนการ DHS” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “อาหารสร้างสุข ออกกำลังกายตามวิถี อารมณ์ดีบ่โศกเศร้า ปลอดเหล้างานบุญ หนุนนำสิ่งแวดล้อม พร้อมใจภาคี NCD คุณภาพ”

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำปี2558

โดย สสจ.อำนาจเจริญ เมื่อ 19/05/2015

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหม่ สสจ.อำนาจเจริญ 19 พ.ค. 58 ห้องประชุมกรกฏ 43 โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับนิเทศงานพัฒนาระบบข้อมูล

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 19/05/2015

วันที่ 19 พ.ค.58 คปสอ.เสนางคนิคม รับการนิเทศงานการพัฒนาระบบข้อมูล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมี ท่านวุฒิพงษ์ สินทรัพย์ เป็นประธาน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้DHMLที่รพ.สต.ไร่สีสุก

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 14/05/2015

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทีมพี่เลี้ยง(P) อ.ที่ปรึกษา (AI) ทีมผู้เรียน(LT) ทั้ง 4 อำเภอ(เมือง,พนา,ลืออำนาจ,เสนางคนิคม) ทีม LCC.พนา ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ DHML จ.อำนาจเจริญ สัญจร ครั้งที่ 1 ที่ รพ.สต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

โดย admin เมื่อ 09/05/2015

ภาพกิจกรรมโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ สร้างสุขภาพดี..วิถีชีวิตไทย ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ หมอนิ๋ม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมคปสอ.ครั้งที่ 2

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 07/05/2015

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ที่ห้องประชุมกรกฎ 43 โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือนพฤษภาคม

โดย admin เมื่อ 06/05/2015

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสนางคนิคม ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมกรกฎ 43

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

คปสอ.เสนางคนิคมรับช่อดอกไม้จากนายแพทย์สสจ.

โดย admin เมื่อ 30/04/2015

คปสอ.เสนางคนิคมรับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลเครือข่ายดีเด่นในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา 100% จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินรับการตรวจประเมิน

โดย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อ 20/04/2015

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสนางคนิคม รับการตรวจรับรององกรณ์การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการปฐมพยาบาล จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมทีม PTC

โดย admin เมื่อ 17/04/2015

ประชุมทีม PCT เรื่องระบบยาผู้ป่วยใน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุม ทีม PCT เชื่อมโยงการทำงาน FCT

โดย FCT เมื่อ 03/04/2015

ประชุม ทีม PCT เชื่อมโยงการทำงาน FCT

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

สงกรานต์ประจำปี 2558

โดย admin เมื่อ 10/04/2015

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลเสนางคนิคม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวหัวกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อความสามัคคีของเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ซ้อมอุบัติเหตุปี 2558

โดย admin เมื่อ 08/04/2015

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับอุบัติประจำปี 2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

แพทย์ที่ปรึกษาทีมFCT

โดย FCT เมื่อ 31/03/2015

ทีมหมอที่ปรึกษา FCT ออกติดตามเยี่ยมพื้นที่

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี 2558

โดย admin เมื่อ 08/03/2015

โรงพยาบาลเสนางคนิคมจัดคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ซึ่งมีผู้รับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 124 ราย ส่งต่อ 3 ราย คือ liver mass 2 ราย gall stone 1 ราย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

สอนการล้างแผลที่บ้าน

โดย admin เมื่อ 26/03/2015

บทเรียน “การล้างแผลที่บ้าน” สอนโดย ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ หมอเหมียว หมอรุ่ง ER รพ.เสนางคนิคม —เสริมศักยภาพนักบริบาลชุมชน เสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมเตรียมความพร้อมทีม FCT

โดย admin เมื่อ 25/02/2015

FCT managerและทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลกลุ่มการ กลุ่มเวช สสอ. รพ.สต. ที่ร่วมกันประชุมทบทวนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอเสนางคนิคม (Family Care Team Senangkhanikom) เพื่อความมั่นคงของชุมชน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับนิเทศรอบแรกปีงบประมาณ2558

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 16/01/2015

ภาพบรรยากาศการรับนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่๑๙ ปี๒๕๕๗

โดย admin เมื่อ 20/12/2014

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่๑๙ ปี๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับมอบเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3

โดย admin เมื่อ 12/12/2014

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่รับมอบเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2557

โดย admin เมื่อ 01/12/2014

คปสอ.เสนางคนิคม ร่วมจัดบูธ เซียมซีความสุข ในงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2557

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการมอบรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

โดย admin เมื่อ 13/11/2014

ผู้ป่วยเบาหวานมักมีปัญหาแผลกดทับที่ฝ่าเท้าได้ง่าย และรักษายาก กลายเป็นแผลเรื้อรัง ปัจจุบันการรักษาแผลที่เท้าได้พัฒนาขึ้นมาก ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสพ้นจากการตัดเท้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แม้เมื่อมีการรักษาจนแผลหายแล้ว ผู้ป่วยกลับยังไม่ได้รับรองเท้าที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดแผล ทำให้พบมีอุบัติการณ์การเกิดแผลซ้ำสูง คปสอ.เสนางคนิคม จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำโครงการส่งมอบรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

Internal Servey

โดย admin เมื่อ 19/11/2014

กิจกรรม Internal Servey (เยี่ยมสำรวจภายใน) เปนกิจกรรมที่ใชกระตุนหนวยงานและทีมนําระดับตางๆ ใหเขาใจในบทบาทของตนสามารถพัฒนาคุณภาพได้ถูกทิศทาง ตรงประเด็น

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด

โดย admin เมื่อ 19/11/2014

วันที่ 19 พ.ย.57 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมกิจกรรมประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและสาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขชุมชน(ศสมช.)และสร้างหลักประกันสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รณรงค์ให้วัคซีน dt

โดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ เมื่อ 17/10/2014

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รณรงค์ให้วัคซีน dt ในประชากรกลุ่มอายุ ๒๐-๕๐ ปีและจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ ๖ เดือน - ๓ ปี ณ วัดบ้านบก

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

สรุปการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 17/10/2014

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่านอุดร จันทป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะเยี่นมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ(อปท.) อำเภอเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ เมื่อ 29/09/2014

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ 1 โรค DM HT และการเกิดภาวะแทรกซ้อน & การดูแล 2 เป็นโรค DM HT อย่างไรให้อายุยืนยาว 3 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 การดูเรื่องยาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง 5 การดูแลช่องปากของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 6 การดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้มีความสุข

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมDHML

เมื่อ 02/10/2014

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพอำเภอ(DHML : District Health Management Learning) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

วันแรกของปีงบประมาณ2558

โดย admin เมื่อ 01/10/2014

นิมิตรหมายอันดีของวันแรกในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำชี้แนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด เจ้าหน้าที่ทุกคนปลาบปลื้มใจที่ปีนี้ท่านมาเยี่ยมมอบนโยบายเร็วกว่าทุกปี พร้อมข้อเสนอแนะการทำงานที่แสนอัศจรรย์ในทุกๆต้นปีครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์และ คณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานDHS

โดย admin เมื่อ 01/09/2014

1กย.57 นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นางบุญเรือง ชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 10 อุบลฯและคณะเจ้าหน้าที่ สปสช.ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานDHS (District Health System) ที่ อำเภอเสนางคนิค

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับคณะกรรมการประเมิน อสม.

โดย admin เมื่อ 27/08/2014

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม.เชี่ยวชาญและตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ระบบสุขภาพอำเภอเสนางคนิคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตด้าน Resource sharing & Human development

โดย admin เมื่อ 05/08/2014

ยินดีกับพี่น้องประชาชนอำเภอเสนางคนิคม ในวาระที่ ระบบสุขภาพอำเภอเสนางคนิคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตด้าน Resource sharing & Human development เพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่ยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด

โดย admin เมื่อ 30/07/2014

รับคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด service plan วิชาชีพกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ต้อนรับคณะกรรมการประกวด DHS ระดับเขต

โดย admin เมื่อ 29/07/2014

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ต้อนรับคณะกรรมการประกวด DHS ระดับเขต(Appreciate team สสจ.ยโสธร) "รสอ.ไทเสนางค์" ประเด็นสุขภาพ "ไทเสนางค์ ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ ต้านภัยเบาหวานความดันโลหิตสูง"

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 05/06/2014

นนี้ 5 มิย.57 กลุ่มงานเวชฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมข่าและบ้านนาสะอาด จำนวน 2 แห่ง มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย พบว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ป่วยด้วยอาการตากุ้งยิง 1 ราย ส่วนพัฒนาการนั้นเข้าข่ายสงสัยพัฒนาการช้าจำนวน 5 ราย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับนิเทศงานสุขภาพจิต

โดย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เมื่อ 02/06/2014

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โดย เครือข่ายสุขภาพจิต รพ.พระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

NCD clinic รพ.สต.หนองสามสี เดือนมิถุนายน2557

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 03/06/2014

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็นคิวของ รพ.สต.หนองสามสี ในการออกให้บริการผู้ป่วย NCD. เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่รพช. นำทีมโดยท่านประธาน คปสอ. นพ.สุรเดชช ชวะเดช พร้อมทีมงานสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง ออกให้บริการผู้ป่วยด้วยรอยยิ้ม ผู้ป่วยยังหนาแน่นเหมือนเดิม และแถมโปรโมชั่น ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยอีก หนึ่งเด้ง ขอคุณท่านอรดี ไวยพันธ์ ผอ.รพ.สต.และทีมงานครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

พิธีบวงสรวงขึ้นศาลเทพเทวดา ปู่ย่าตายาย

โดย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เมื่อ 22/05/2014

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พิธีบวงสรวงขึ้นศาลเทพเทวดา ปู่ย่าตายาย โรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้สัมผัสถึงคำนิยามของคำว่า Health อย่างสมบูรณ์ ที่ผ่านมาเรามุ่งพัฒนาด้าน Biopsychosocial (กายใจสังคม) เป็นอันมาก ทำให้เราเผลอลืมไปว่ายังมีมิติ spiritual (พิธีกรรมและจิตวิญญาณ) ที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามของประเพณีโบราณ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

นิเทศงานพัฒนาข้อมูลสาธารณสุข

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 14/05/2014

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 คปสอ.เสนางคนิคม รับการนิเทศงานพัฒนาข้อมูลสาธารณสุข

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมรับน้องและเลี้ยงส่งเจ้าหน้า

โดย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เมื่อ 14/05/2014

วันที่ 14 พ.ค.57 โรงพยาบาลเสนางคนิคม จัดงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่และเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ที่ย้าย โดยมีกิจจกรมภาคสนามในช่วงบ่ายและพิธีบายศรีสู่ขวัญในช่วงเย็น พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่

โดย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เมื่อ 16/05/2014

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าใหม่วันที่ ๒ โดย กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเวชปฏิบัติ งานกายภาพบำบัด งานอนามัยแม่และเด็ก และงานพัฒนาคุณภาพ HA HPH DHS PCA

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมการติดตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีพุทธ

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 29/05/2014

ดร.ศินีพร อุนนกิตติและคณะ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พึ่งตนเองด้าน "สุขภาพดี วิถีพุทธ" ชุมชนนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยท่านมีนายอำเภอเสนางคิคมและท่าน นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมต้อนรับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

โดย คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อ 09/04/2014

คปสอ.เสนางคนิคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น ตำรวจ อปท. จัดการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในชวงสงกรานต์

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุม Case conference

โดย ทีมสหวิชาชีพ เมื่อ 28/04/2014

Case conference การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุม On the job training

โดย คณะกรรมการHRD เมื่อ 26/04/2014

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร(HRD) เพื่อวางแผนปฐมนิเทศ (On the job training) บุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 25 เมษายน 2557

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3